Domů > KÁZÁNÍ PSANÉ > 1prorok, 2medvědice a 42dětí

1prorok, 2medvědice a 42dětí

2 Královská 2:23-25 (Zdroj: Jan Heller na Proglasu)

Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj: "Táhni, plešoune! Táhni, plešoune!" On se otočil, podíval se na ně a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch výrostků rozsápaly. Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří.

 • Spíše „drama“, živý obraz, který má varovat, než jen historický popis (Hlavní postavy bez názvu a bez souvislostí - jen role)
 • Kontext 2. Královské (Elijáš předal štafetu  Elíšovi/Elizeovi; Provokativní spojování soudu a milosti; Uzdravení vod v Jerichu (pomoc, milost) a najednou soud (možná kousek od Jericha); Prorok putuje (i Ježíš) dobře čině, ale někdy přináší i soud; Jericho bylo pod klatbou, neměl tam vůbec chodit, ale přináší pomoc prokletým, protože byl poslán Bohem; Mohli ho ukamenovat, pokud by to nevyšlo, riskoval svůj život, ale byl pod Boží ochranou versus chlapci sežraní medvědicí (jen jeden nebyl pod Boží ochranou, abychom my byli pod Jeho ochranou)
 • Jericho versus Bethel (Jarich = Měsíc - běžný pohanský název božstva; Bethel = duch Boží – tam byli dva býčci postavení Jeroboámem, aby lidé nechodili do Jeruzaléma; Místa Bohu vzdálená, ale prorok se nebojí tudy chodit)
 • Šel na Karmel (zahrada - Zahrada různých Božstev, Baala, ale také vítězství Hospodinovo nad Baalovými proroky)
 • Samaří (Strážnice; Sídlo Sev. Izraelského království – jáma lvová)
 • Lysina (Plešatý, vyholení vlasů na znamení smutku z odchodu Elijáše?; Určitě urážka)
 • Táhni (Vypadni ale také vystup (vystup si do svých chimér za Elijášem)
 • Prorok měl Boží imunitu !!!
 • Chlapci, děti (Nevíme přesně; Neárím = mladící, puberťáci; Ketáním = malí (není to míněno duchovně malí?; velké věci jsou Boží); Jeled = zrozenci, malé dítě, které neumí chodit; Zvláštní reprezentanti města, které mohlo tvrdit, že mládež jen dovádí; Budoucnost města, která se ztrácí; Když se vysmíváme Bohu, ztrácíme svou budoucnost; Setkali se s něčím, co je roztrhalo na kusy)
 • Medvědice (Femininum je pro medvěda v hebrejštině běžné; 2 medvědi - Zdvojením se posiluje (Kristovo Amen, Amen); Ve starověku se zvířata zařazovala do služeb různých sil, božstev; vyslanec odněkud; Jedno z nejnebezpečnějších zvířat stejně jako lev, levhart; Nemá mimické svaly - Nevypočitatelné zlo (Apokalypsa Zj); Prokletím se uvolňuje prostor temným silám)
 • 42 dětí (Počet osob, jevů – v Egyptě je to počet podzemních soudců, kteří soudí mrtvé. Časově je to 3,5 roku = polovina sedmiletí (sedma je čas odpočinutí a plnosti, naplnění) x polovina sedmiletí je doba velmi neblahá)
 • Vystupuje do Bethelu (Do Jeruzaléma se vždy vystupuje a k Jordánu sestupuje (hranice života a smrti), ale nikdy jen nechodí; 2 roviny – Stoupá geograficky + Vystupování k Bohu)
 • Děti vycházejí z města (V hebrejštině je běžná vazba vycházet a vcházet (z domu, stanu, chrámu Božího) – vycházení do nebezpečí a návrat do bezpečí; Tito chlapci jen vyšli a už se nevrátili)
 • Vysmívali - posměváčci (Zneškodnění toho, kým prorok je a co přináší; podmanění si ho; Ironickým vtipem můžeme shodit varování, vážnou myšlenku; Slovo mělo obrovskou váhu a důsledky; V septuagintě je dokonce napsáno kamenování, což je obvykle trest za rouhání (slovesa posmívat KAALAS a kamenovat SAAKAL jsou souzvučná)
 • Prorok vystupuje (k Bohu), děti vychází a snaží se ho zneškodnit, podmanit a najednou se prorok obrací - nastává zlom v dramatu
 • Přivrácení tváře je původně milost + soustředit se + odvrátit se na čas ze své cesty (Uviděl je, pochopil, jaký mají úmysl, věci jsou mu jasné)
 • Zlořečil, proklel to úplně není, je to Káálal (Zlehčit) – prorok odvolává ochranu a odevzdává je důsledkům jejich jednání
 • Medvědi trhají (BAAKA = rozpoltit, rozseknout, prolomit hradby obleženého města, jakoby se jej ty děti snažily oblehnout; Kdo se Bohu vzepře, začne se mu Bůh jevit jako nepřítel, ale ve skutečnosti jej začne trhat něco uvnitř jeho nitra, něco, co sám nevědomky vyvolal a přivolal)
 • VÝKLAD:
  ZLO, klatba se vrací tomu, kdo ho vyvolal.
  Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6:7
  Jericho bylo požehnáno ale, kdo odmítli, byli zatraceni (Předzvěst evangelia)