KÁZÁNÍ PSANÉ

Emocionální doping aneb O dobrém pastýři

Davidův žalm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Žalm 23 Více zde...

Zapomenutý postoj - ÚCTA

Restaurace "U píšťalky" na předměstí Detroitu za ekonomické krize před 10 lety. Její majitel, Matt Rafferty, měl málo zákazníků, sám uklízel a zaskakoval na place nebo v kuchyni, ale viděl u lidí beznaděj. "Mohl bych udělat něco pro to, aby lidé mohli vyjít ven a měli důvod k úsměvu?" Rozhodl se celý týden prodávat jídlo za tolik, kolik lidé mohli zaplatit. A celý týden bylo plno. Někteří to zneužili (přijeli v BMW a zaplatili dolar), ale mnoho bylo těch, kterým chtěl pomoci: Nezaměstnaná matka čtyř dětí, se kterými žila v jednom pokoji. Rodiče dvou autistických dětí, kteří nebyli v restauraci už dva roky. Jeden z nich Matta při loučení objal, což zasáhlo i kuchaře a servírky, kteří se vzdali části svého platu. Po akci se o restauraci začalo mluvit a zaplnila se, ale pro Matta bylo nejdůležitější, že lidem vrátil úctu. Každý zákazník v těch dnech byl obsloužený se zdvořilostí a úsměvem. V restauraci nebyli žádní "chudáci", ale knížata." Více zde...

Ježíš, průkopník milosti (Jan 8., Lukáš 15. a 19. kapitola)

V Janově evangeliu mluví Ježíš o svém vztahu k Bohu. Zdůrazňuje, že on a Otec jsou jedno. (Jan 10,30) Ježíš tuto myšlenku opakuje pořád dokola, jako by cítil velkou radost ze vztahu sebe jako syna a svého otce. Věta, která ale charakterizuje vztah většiny současných mužů k rodičům, zní: „Já a můj otec nejsme jedno.“ Celé kázání včetně slajdů a videa rozklikněte zde

Co když přijde konec jako zloděj v noci? 1. Tesalonickým 5,2-10

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat `je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.1.Tes 5:2-10 Celé kázání včetně slajdů rozklikněte zde ;-)

Skutky a víra (Jakub 2,14-26)

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl: "Buďte s Bohem - ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo Písmo: `Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost´ a byl nazván `přítelem Božím´. Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry! Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? - Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Studium zde...

Uzdravení králova služebníka (Jan 4,43-54)

Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Když přišel do Galileje, Galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde před tím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte." Královský služebník mu řekl: "Pane, pojď, než mé dítě umře!" Ježíš mu odpověděl: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: "Tvůj syn žije." Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: "Včera hodinu po poledni mu přestala horečka." Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn je živ." A uvěřil on i všichni v jeho domě. To druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Výklad zde...

Proměnění vody ve víno (Jan 2:1-11)

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: "Už nemají víno." Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina." Matka řekla služebníkům: "Udělejte, cokoli vám nařídí." Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou!" I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal: "Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!" Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno - nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli - zavolal si ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli." Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Výklad zde...

Bible je Božím slovem k proměně (2. Tim 3,16)

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

„Nacházíme tak málo vzrůstu mezi křesťany, protože opravdové studium Bible je tak řídké." D. L. Moody

Rok 2012 a biblický pohled na konec světa

Po loňské premiéře filmu 2012 začalo hodně lidí přemýšlět o konci světa, proto zde uvádím pár zajímavých faktů o roku 2012, vědecký názor na apokalypsu a stručný biblický pohled na konec světa (jeden z mnoha možných).

Není důležité, kdy tento svět skončí (Písmo říká, že nás to zaskočí), ale jestli jsem na to připraven ve svém srdci a vztahu k Bohu.

Pohledy na křest Duchem

Kdysi jsme na Stáži v průběhu hodin systematické teologie probírali naplnění a křest Duchem svatým. Byly to zajímavé přednášky a ještě zajímavější diskuse, protože učitelé a větší část studentů zastávali názor, že křest Duchem svatým je totožný s okamžikem obrácení, a zbytek třídy (několik charismaticky laděných křesťanů a já, jakožto letniční) jsme tvrdili, že křest Duchem svatým je zvláštní zkušenost následující po znovuzrození.

Důležitost Bible

Dokončení Božského zjevení

Biblický kánon

Věrohodnost rukopisů

Výklad a autorita Bible

1prorok, 2medvědice a 42dětí

2 Královská 2:23-25 (Zdroj: Jan Heller na Proglasu)

Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj: "Táhni, plešoune! Táhni, plešoune!" On se otočil, podíval se na ně a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch výrostků rozsápaly. Elíša se pak odebral na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří.