Domů > KÁZÁNÍ PSANÉ > Bible je Božím slovem k proměně (2. Tim 3,16)

Bible je Božím slovem k proměně (2. Tim 3,16)

Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

„Nacházíme tak málo vzrůstu mezi křesťany, protože opravdové studium Bible je tak řídké." D. L. Moody

2 Timoteovi 3:16-17 KMS: Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

2 Timoteovi 3:16-17EP: Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Veškeré Písmo = celý SZ (Zákon, Proroci a Spisy)

Vdechnuté/pochází = prodchnuté, naplněné, dýchající Božím Duchem (jako Adamovi byl vdechnut život) Cítíte vánek Božího ducha, když otevíráte Bibli?

Užitečné - Proč 4 různé termíny? Písmo bylo napsáno a je vněm DS za konkrétním účelem

 • Učení = j. č., TO jediné učení (evangelium, o Kristu - zjevená Boží vůle, nikoliv učitelská činnost)
 • 1. Janův 5:12-13 Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.
 • Usvědčování = kárání/napomenutí zhříchu
 • Jan 3:16-19 "Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby skrze něj byl svět zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
 • Bible sama dokáže, že má pravdu, pokud jí dáš příležitost, neboť ona má živoucí sílu. Bible není slabé dítě, jež je třeba opatrovat" D. L. Moody
 • Nápravě = narovnání/znovuzřízení/nový řád (Zd 9,10)
 • Římanům 12:1-2Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
 • Výchově ve spravedlnosti = cvičení, správa, učení se; Spravedlnost - a) vše co je přímé, pevné, správné, podle norem, ve shodě správem. B) Eschatologicko-soteriologická spravedlnost vKristu; vychovává knebo ve spravedlnosti??
 • Efez 2:8-10 Neboť milostí jste zachráněni skrze víru; a ta záchrana není z vás - je to Boží dar;není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili.
 • „Nacházíme tak málo vzrůstu mezi křesťany, protože opravdové studium Bible je tak řídké." D. L. Moody
 • Hotový a důkladně připraven kdobrým skutkům