Domů > KÁZÁNÍ PSANÉ > Co když přijde konec jako zloděj v noci? 1. Tesalonickým 5,2-10

Co když přijde konec jako zloděj v noci? 1. Tesalonickým 5,2-10

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci. Až budou říkat `je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.1.Tes 5:2-10 Celé kázání včetně slajdů rozklikněte zde ;-)

V Bibli jsou pasáže, které si umíme lépe představit dnes než v době, kdy byly napsány:

Jak v prvním století mohl zaniknout svět přes noc a bez varování? Asteroidy a komety, super-vulkány, pandemie? Většinu z toho lze vidět předem a nejedná se o minuty nebo o dny, ale většinou o dny

Hodiny posledního soudu = Symbolický odpočet k možné celosvětové jaderné katastrofě; 1947 to skupina jaderných vědců vyhlásila poprvé; 1953 to byly 2 minuty do půlnoci, protože USA i Rusko ve stejném roce odpálily pokusné hlavice; 1991 to bylo 23:43 kvůli pádu SSSR; Dnes je 23:57

Během jedné hodiny by dnes svět zničily jaderné zbraně – USA a Rusko mají celkem 14.000 nukleárních hlavic a 4.000 z nich jsou aktivní

V letech 1950-1968 bylo oficiálně zaznamenáno 1 250 selhání a nehod týkajících se jaderných zbraní.

Kdy téměř nastal poslední den:

5. října 1960 zachytil americký systém hlášení o desítkách sovětských raket, které vystartovaly směrem k USA. Byl vyhlášen nejvyšší stupeň pohotovosti. Rychlé eskalaci zabránila logická úvaha: Nikita Chruščov, sovětský premiér, je přece nyní na návštěvě OSN v New Yorku. Bylo by nanejvýš divné, kdyby zrovna v tuto chvíli Sověti zaútočili. Ukázalo se, že počítač jen příliš horlivě vyhodnotil obzvláště jasný východ Měsíce nad Norskem.

26. září 1983 dostal Stanislav Petrov ve svém velitelském křesle zprávu ze systému včasného varování: „Američané vypálili pět raket.“ „Věděl jsem velmi dobře, že pokud jsem se rozhodl špatně, tak už nebude nikdo, kdo by moji chybu mohl napravit.“ „Prostě jsem měl zvláštní vnitřní pocit, intuici, že je to chyba. Bylo to moje rozhodnutí.“ Ukázalo se, že záblesky „raket“ byly ve skutečnosti chybně interpretované odrazy slunce od vršků mraků.

25. ledna 1995 zaznamenaly ruské radary start rakety na pobřeží Norska. Vše naznačovalo tomu, že jde o jadernou střelu vypuštěnou z ponorky. Odpovídalo to scénáři, který stratégové předpověděli: Američané nechají vybuchnout atomovou bombu v atmosféře vysoko nad Ruskem, čímž vyřadí ruské radary z provozu a otevřou si cestu k dalším útokům. Rusko obratem přešlo do nejvyšší pohotovosti a ruský prezident Jelcin prý vůbec poprvé aktivoval kódy ve svém jaderném kufříku. Naštěstí se vše zavčasu vysvětlilo. Norové vyslali vědeckou raketu, která se vydala měřit polární záři. Přestože Norsko s předstihem varovalo všechny okolní státy, do centra včasného varování informace nedoputovala

1) Přijde jako zloděj v noci = VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ PRO SVĚT

Mt 24,36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila  všecky (Lk 17,28 Stejně tak bylo za dnů Lotových: Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavěli; v ten den, kdy Lot vyšel ze Sodomy, spustil se oheň a síra z nebe a zahubil všechny.)

VAROVÁNÍ PRO VĚŘÍCÍ – JAK SE CHOVAJÍ K DRUHÝM

Mt 24,48 (Lk 12, Mk 13) Služebník ustanovený čeledí: `Můj pán dlouho nejde´ a začne bít sluhy i služky, jíst a pít i opíjet se, tu pán toho služebníka přijde v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší, vyžene ho a vykáže mu úděl mezi nevěrnými.

VAROVÁNÍ PRO VĚŘÍCÍ – JAK SE CHOVAJÍ K BOŽÍMU ŽIVOTU, K DUCHU SVATÉMU

Mt 25,10: Deset družiček: …Ale zatímco šly kupovat, přišel ženich, a které byly připraveny, vešly s ním na svatbu; a dveře byly zavřeny. Potom přišly i ty ostatní družičky a prosily: `Pane, pane, otevři nám!´ Ale on odpověděl: `Amen, pravím vám, neznám vás.´ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.

Kristus jako zloděj vkrádající se do světa je podivný obraz, ale typický pro Ježíše - Jeho narození, život, služba, ukřižování, vzkříšení, vše probíhalo neočekávaně a často ve skrytosti.

2) Jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě = POVZBUZENÍ

Den Páně ve SZ byl dnem definitivního Božího soudu nad lidmi a národy: „Běda těm, kdo touží po dni Hospodinově! K čemu vám bude den Hospodinův? Bude tmou a ne světlem!“ (Am 5,18) Ale v NZ je postoj zcela jiný: „ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (Fp1,6)

Maranatha aramejsky znamená Pane náš, přijď! (Náš Pán je přítomen) a církev toto volá radostně na konci Bible - Zj 22:20 Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!

Biblický pohled na konec světa - Rychlý přehled ;-)

1. Znamení: Odstoupení od Boha a Písma; Zvěsti o válkách; Pronásledování; Rozmach poznání, věd; Hladomory a mory; Heretici v církvi; Obnovení Izraele; Jeruzalém v centru

2. Vytržení (vzkříšení věřících), Soudná stolice Kristova k odměně a svatba Beránkova

3. Sedm let soužení (Antikrist, falešný prorok, šelma, 666, pronásledování, 2 svědkové)

4. Druhý příchod Pána Ježíše Krista (soud v údolí Jošafat) a Tisícileté království

5. Rozvázání Satana, Poslední soud, nová země, nové nebe a nový Jeruzalém

3) Bděme a buďme střízliví = PŘIPRAVENOST

BDĚME

= Buď aktivní a čiň pokání, člověk lehce usne, když nic nedělá

= Bdění uprostřed noci, ustavičný zápas s únavou (Z Rumunska jsem málem usnul, než jsem začil s řidičem bavit o Bohu)

= Modlitba: Přijď království tvé + Getsemane

PROČ OTÁLÍ: 2 Petr 3:9.15 Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání… A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána.

EVANGELIZACE: Sk 1:6-8 "Pane, obnovíš už teď království Izraele?" Odpověděl jim: "Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa."

BUĎME STŘÍZLIVÍ = Nenechme se svést, opít

Oblečme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu = Chraňme své srdce a mysl!