Domů > KÁZÁNÍ PSANÉ > Emocionální doping aneb O dobrém pastýři

Emocionální doping aneb O dobrém pastýři

Davidův žalm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů. Žalm 23 Více zde...

Videonahrávka kázání je zde - https://www.youtube.com/watch?v=Ju4_HngbeDE

Víte, co je to Hygge styl? = Najít něco výjimečného v každém okamžiku, vytvořit si příjemnou atmosféru i ve zdánlivě obyčejných všedních dnech, užívat si chvilky se svými blízkými a radovat se ze života – spokojení Dánové

V aktuální situaci (druhé kolo voleb je brutální, válka, finanční a ekonom. situace) se potřebujeme natlačit dobrotou, zalít své srdce sirupem/cukrem/medem. Potřebujeme emocionální doping.

Bůh je dobrý pastýř

Ve vatikánských/římských katakombách objevili archeologové obrazy nakreslené křesťany během prvních století po Kristu.

Co chybělo? Kříže, madony i večeře Páně.

Co tam bylo? Pastýř, ryby, vinná réva.

Víra prvních křesťanů byla víra v Dobrého pastýře.

Pastýř z galilejských kopců s ovcí na ramenou zosobňoval návrat ztracených, něžnou péči a ochranu, zelenou pastvinu a svěží pramen, oběť života: jedním slovem, úplný obraz spasitele. 1

Pro nás je obraz pastýře složitý na pochopení - ve městech lidé ani neví kolik má ovce nohou, ale i u nás na Valašsku chováme ovce jinak než ve starověku. Tenkrát pastýř s ovcemi cestoval, bydlel, jedl, žil dlouhé měsíce.

Žalm 23. Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Hospodin, Jahve, zjevil své jméno Mojžíšovi, když pásl ovce

Hospodin zjevil svůj charakter Davidovi, když pásl ovce a pak když pásl celý národ

Ovce = masovost, lekavost, ustrašenost, bezbrannost, hloupost, zlozvyky

Bůh se o mne konkrétně stará = to mi dává důstojnost, jedinečnost, hodnota

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Jan 10. kapitola

- Jsou dvě stáda, dva pastýři (jeden je řezník)

- Filip Keller popisuje sousedovo stádo jako hladové, nemocné, hubené, bez čisté vody se tlačilo u ohrady a hledělo na jeho zdravá stáda a šťavnaté pastviny 2

- Buď patřím Bohu nebo Satanu - Patřím Bohu = pastýři svá stáda draze vykupují svým potem, dřinou, krví

Spokojená ovečka vyznává, že je dokonale spokojená s péčí svého pastýře a nic jí neschází – její pastýř nelituje žádné námahy, aby ji plně zajistil od zimy, hladu, strachu, predátorů, nemocí, vichřice a deště

Vyznání Davida, který byl pronásledován Saulem ale i synem Absolonem

Kdo svěří svůj život do Božích rukou, smí být spokojený – jsou plní tichého pokoje. Setkat s nimi je potěšením. Návštěva v takové rodině člověka osvěží. Setkáváte se zde s velkorysými a srdečnými lidmi bohatého duchovního života. Vyzařuje z nich pokoj a bezpečí, vnitřní klid nezávislý na okolnostech. Žijí vědomě pod Boží ochranou a péčí. Radostně se podrobují Vedení Pána Ježíše a mají na něm dost. 2

Přesto mnoho ovcí hledá skuliny, aby se prodraly na zubožené pastviny toho Zlého

Ovce obvykle neleží. Lehnou si, jen když nemají strach (útěk je jejich jediná ochrana), když ve stádu není napětí (beraní i ovce soupeří o svá práva), nemají cizopasníky, jsou napasené.

- To všechno může naplnit jen pastýř. V jeho blízkosti se ovce uklidní a nemají strach

Zelené pastviny se musí obdělávat – odstranit houštiny, kameny, zavlažit

Ovci nestačí voda obsažená v pastvě, potřebuje potok, pramen (studnu) nebo rosu.

Pasou se brzo ráno nebo i v noci na orosené trávě = tichá voda – hasíme žízeň u tiché vody?

Pokud je ovce přežraná nebo březí, může se otočit na záda a sama se nezvedne

Ovce je jinak zdravá, ale příliš se rozvaluje, pohoví si – pastýř k ní pospíchá ji zvednout

Někdy je příčinou špinavá, dlouhá vlna = starý tělesný život

Ovce jsou návyková zvířata, která spasou celou pastvinu i s kořínky a vyšlapou hluboké cestičky, proto je pastýř neustále vede na nové pastviny

V létě (před zimními dešti) pastýř vede ovce na daleké, HORSKÉ, čerstvé, nespasené pastviny.

Kdo se chce dostat vysoko, blíž k nebi, nevyhne se drsným cestám. Na vrcholky se dostaneme jen přes údolí.

V rozsedlinách mohou být dravci, hrozí bouřky, záplavy, padající kameny, je to únavné, vyčerpávající. Neexistuje oklika, úniková cesta. Jediná cesta vede vpřed.

V těžkých situacích se můžeme modlit: „Můj Pane, zdá se mi to opravdu těžké, ale vím, že se nakonec ukáže, že to byla ta nejschůdnější cesta vzhůru do hor.“ – přináší to svobodu a radost 2

Ovce nemají žádnou obranu - ostré zuby, drápu, nedokážou utéct. Jedinou ochranou je pastýř.

Hůl, obušek

- asi 75cm dlouhá s koncem, do kterého jsou často zapuštěny těžké kusy železa

- boj s predátory, navracení ovcí ke stádu, kontrola zdraví (proženu pod hůl Ez 20,37).

- symbol autority, moci, obrany = Boží slovo

Berla

- dlouhá hůl, pastýř se o ni opírá, šplhá s ní, řídí ovce, vytahuje ovce z trhlin a keřů

- jen u ovcí, jiný dobytek ji nepotřebuje

- symbol trpělivosti, dobroty, vedení, postavení na nohy = Duch svatý

Pastviny na horách se označují jako stůl.

Daleké pastviny musí pastýř připravit – vynést sůl, zařídit salaš, najít zdroje vody a vyčistit je, vysekat jedovaté byliny, sledovat stopy dravců

Když přistupujeme ke stolu Páně, vzpomeňme, co On před námi prošel a připravil.

Ovce často trápí hmyz – například střečkovitost nosní, kdy se larvy zakousnou do sliznic

Opakované natírání hlavy olejem s příměsemi = neustálé naplňování Duchem nám pomáhá nevpouštět do mysli otravné myšlenky

Při bouřce ovce promrznou (obzvlášť jehňata), pastevci se pak s nimi dělili o víno proti nemocem.

Ovce mohou zúrodňovat krajinu (živé sekačky a hnojičky) – zvířata se zlatými kopýtky (v antice)

Zanecháváme v lidech, které potkáme pokoj, radost a požehnání?

David Livingstone (lékař) i Moravští bratři nechali za sebou stopy po staletí.

I pastýř se raduje ze spojených a zdravých ovcí.

Podzimní návrat domů = ovce je naprosto spokojená. U svého pastýře se cítí tak dobře, že ani nezatouží po změně. „Odsud mě nikdo nedostane, jak je mi tu dobře!“

Zůstanu navždy v Boží přítomnosti – nechci se vzdálit od svého pastýře!

AMEN

 

Zdroje:

1. Materiál k ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB | 8.-15. LEDNA 2023 | DOBRÝ PASTÝŘ

2. Filip Keller - Žalm 23 z pohledu pastýře ovcí

3. Obrázky - https://unsplash.com/