Domů > KÁZÁNÍ PSANÉ > Ježíš, průkopník milosti (Jan 8., Lukáš 15. a 19. kapitola)

Ježíš, průkopník milosti (Jan 8., Lukáš 15. a 19. kapitola)

V Janově evangeliu mluví Ježíš o svém vztahu k Bohu. Zdůrazňuje, že on a Otec jsou jedno. (Jan 10,30) Ježíš tuto myšlenku opakuje pořád dokola, jako by cítil velkou radost ze vztahu sebe jako syna a svého otce. Věta, která ale charakterizuje vztah většiny současných mužů k rodičům, zní: „Já a můj otec nejsme jedno.“ Celé kázání včetně slajdů a videa rozklikněte zde

1) Dokážeš se ztotožnit s Bohem jako milosrdným otcem?

Obrázky otců

1) Proč malé dítě nezakusí sílu svého otce?

2) Očekává tento otec od svého dítěte, že mu bude prokazovat lásku?

3) Až se setkáš s Bohem, myslíš, že tě bude chtít takto obejmout?

4) Věříš, že Bůh skutečně touží, abys cítil Jeho absolutní přijetí takovýmto způsobem?

5) Jaké pocity to v tobě, ve tvém srdci a mysli vyvolává?

6) Už jsi někdy zažil Boží lásku tak důvěrně a tak blízko?

7) Co ti brání vidět Boha takovýmto způsobem?

Ježíš a Otec

V Janově evangeliu mluví Ježíš o svém vztahu k Bohu. Zdůrazňuje, že on a Otec jsou jedno. (Jan 10,30) Ježíš tuto myšlenku opakuje pořád dokola, jako by cítil velkou radost ze vztahu sebe jako syna a svého otce. Věta, která ale charakterizuje vztah většiny současných mužů k rodičům, zní: „Já a můj otec nejsme jedno.“ V období před průmyslovou revolucí obvykle chlapci vyrůstali v úzkém pracovním vztahu se svými otci. Proto už od začátku života vyrůstali v přesvědčení, že jsou nedílnou součástí otcova světa, a že jsou proto důležití. Nemuseli pochybovat o své identitě, protože ji už měli jasně určenou. Také se později v životě nemuseli rvát o uznání společnosti, protože už dávno získali uznání svých otců. K otcovství Božímu se stavíme jako k otcovství lidskému, a to v témže smyslu, jako když říkáme, že nějaký muž, kterého ani pořádně neznáme, je náš otec.

2) Milostivý Ježíš - 3 příběhy

Ježíš a cizoložnice (Jan 8,1-11)

Dopoledne strávila se svým milencem, ale chytla je jeho manželka. Neměla jsem si s ním zase začínat, ale nešlo si pomoct. Doufala jsem jen v bití, ale vlečou mne do chrámu, tam už jsem viděla skutečné kamenování. Lidé sbírají kameny, všichni si na ni ukazují a opovrhují jí. Je to vážné, vlečou ji před rabína, který je tak arogantní, že ani neposlouchá. „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem!“ Co to znamená? A kdo asi začne? A proč je najednou ticho? Ježíš: „Kde jsou tvoji žalobci, ženo? Nikdo tě neodsoudil?“ "Nikdo, Pane." "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš."

Zhřešils, zase jsi do toho spadl/spadla? Máš pocit, že všichni vidí tvou chybu a hříšnost a Boha vnímáš jako toho, kdo to zdálky sepisuje tvůj rozsudek? Ježíš dokáže tvou vinu setřít jako prach u svých nohou! A jako jediný to může udělat, protože za to zaplatil svým životem.

Ježíš a Zacheus (Lk 19,1-10)

Od malička byl maličký, posmívaný, týraný. Stal se tyranem, zlodějem, posluhovačem Římanů a také boháčem. Lidé se ho bojí, ale také ho přehlíží a opovrhují jím. Doslechl se o pozoruhodném rabínovi a chce ho vidět, třeba něco řekne nebo ho protáhne do výšky? Ztrapní se a vyleze na strom, aby ho aspoň zahlédl! Ježíš: "Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma." Utíká nachystat hostinu a slyší ostatní, jake se posmívají. Během večeře je pohnut Ježíšovými slovy a jeho zájmem: "Podívej se! Polovinu svého majetku dávám chudým, Pane, a kohokoli jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně." Ježíš to ocení a přijme jej:"Dnes přišlo do tohoto domu spasení. I on je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené."

Ostatní tebou pohrdají a tak jim oplácíš stejnou mincí, podvádíš je a manipuluješ s nimi? Cítíš se přehlížený, nenáviděný, zapomenutý a víš, že možná právem? Ježíš se k tobě chce pozvat na večeři!

Video má české titulky, jen si je musíte rozkliknout ;-)

Ježíšovo podobenství o marnotratném synu (Lk 15,11-32)

Chováš se někdy ke druhým arogantně, jsi egoista zaměřený jen na sebe a na to, aby sis užil? Dohání tě to k osamělosti, depresím, pocitům prázdnoty? Bůh tě vyhlíží a chce ti vyběhnout naproti!

MILOST

Milost je SKANDÁLNÍ, protože podvrací zažité názory.

Milost vytváří NAPĚTÍ mezi naším smyslem pro spravedlnost a nezaslouženým odpuštěním.

Milost je NEPOHODLNÁ. „Spořádaná církev“ říká: „Nejdřív uvěř a čiň pokání, potom se hezky chovej, pak tě přijme Bůh i církev.“ V Božím království to ale je jinak: Nejprve láska, pak pokání a proměněný život. Nespokojte se jen se zákonem a s pravidly!

3) Varování

Boží milosrdenství dokáže přijmout jen POKORNÉ SRDCE

Abys mohl milost přijmout, musíš se vzdát obhajoby, vysvětlování a házení viny na někoho jiného. Milost jsi připraven přijmout tehdy, když víš, že si nic nezasloužíš. Někdy musíš zažít veřejné lynčování, závidět prasatům jejich šlichtu, být všemi nenáviděn a pohrdán. Jen ti, kdo si uvědomují svůj skutečný stav, dokážou milost přijmout.

Boží milosrdenství vás ZCELA ZMĚNÍ

v Z arogantního fracka se stal pokorný muž, z promiskuitní ženy se stala věrná manželka, z bezcharakterního zloděje se stal štědrý a spravedlivý člověk

Boží milosrdenství je NAKAŽLIVÉ

Boží milost projevená v Kristově kříži, proměňuje hříšníky, aby dál toto milosrdenství šířili.

Ř 5,15: Mezi milostí a proviněním je ovšem rozdíl. Ano, proviněním jednoho mnozí propadli smrti. Boží milost je však mnohem větší! Mnohem spíše tedy byli mnozí obdarováni milostí toho jednoho člověka, Ježíše Krista!

Odpuštění ve filmu Bídníci

4) Výzva + Modlitba:

Podívej se na první slajd o otcích a rozjímej nad Božím milosrdenstvím vůči Tobě