Domů > KÁZÁNÍ PSANÉ > Uzdravení králova služebníka (Jan 4,43-54)

Uzdravení králova služebníka (Jan 4,43-54)

Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Když přišel do Galileje, Galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde před tím proměnil vodu ve víno. V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte." Královský služebník mu řekl: "Pane, pojď, než mé dítě umře!" Ježíš mu odpověděl: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: "Tvůj syn žije." Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: "Včera hodinu po poledni mu přestala horečka." Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn je živ." A uvěřil on i všichni v jeho domě. To druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska. Výklad zde...

Otázky:

1) Proč se to stalo zase v Kafarnaum? To Ježíš neumí dělat zázraky i jinde? Od svatby toho Ježíš udělal hodně - Vyhnal překupníky z chrámu (nebylo by to efektnější s nějakým ohněm z nebe?); Mluvil s Nikodémem v noci (a Nikodém ho ani nepochopil, to by mu snad mohl nadpřirozeně vysvětlit); Mluví se Samařankou u studny (nadpřirozená moudrost, ale zázrak by tomu dal pořádný punc)

2) Proč je tam ten zázrak vlastně napsaný? Ježíšových uzdravení známe desítky, tak proč tento? Ukazuje na Ježíšovu moc? To ale všechny zázraky! Ukazuje na Ježíšův zájem a soucit? Podle předcházející věty, možná ani ne! Je to jen akční výplň knížky? Ukazuje na víru? Možná, ale podobný zázrak se stal i římskému setníkovi (Mt 8,5; Lk 7,1)

3) Ježíš jedná strašně tvrdě vůči tátovi, kterému umírá dítě! Ten otec za ním jde kdovíjak daleko, Ježíš mu vytkne nevěru a nakonec ho odbývá mávnutím ruky, jakoby mu nestálo za to, se jím zabývat. Představte si, jak je vám, když potřebujete zachránit z těžké situace, problému! Jde vám o každou minutu!


Poznámky k textu včetně odpovědí na otázky

Klíčové slovo Jana: Znamení - Pro synoptiky jsou Ježíšovy zázraky dynameis „mocné skutky“. Janovo evangelium používá stále výraz semeia „znamení“; Cílem znamení je vzbudit v člověku víru v Krista jako Syna Božího - JEN 7 ZÁZRAKŮ

Klíčový verš Jana: 20,30-31 Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků, a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Jan je určen komu: Nově obráceným a hledajícím - Obraz ORLA = dívá se zblízka do Slunce a nepotřebuje být stíněn mraky (Jan měl velice blízky vztah s Kristem)

Začátek všech evangelií: RADOST Mt - blahoslavenství/blaho v kázání na hoře; Mk - zvěstuje evangelium / radostnou zvěst; Lk - Izajášovo proroctví o létě milosti a radosti

Význam zázraku na svatbě:

a) Ježíš je tím pravým ženichem (mesiášem), kolem kterého by se všechno mělo točit

b) Ježíš neočišťujě skrze vnější obřady, ale proměňuje nás zevnitř vínem radosti!


a) Po dvou dnech odešel Ježíš odtamtud do Galileje.

- Město u studny, ve kterém uvěřilo mnoho Samařanů, a prosili ho, aby zůstal!! A on jde po 2 dnech dál mimo toto probuzení!

b) …do Galileje. Sám totiž dosvědčil, že prorok nemá vážnosti ve své vlasti. Když přišel do Galileje, Galilejští jej přijali, protože viděli všecko, co učinil v Jeruzalémě o svátcích, které tam také slavili. Přišel tedy opět do Kány Galilejské, kde před tím proměnil vodu ve víno.

- Galilea: dobytkáři a rybáři - vesničtí balíci; Galilea pohanská protože v ní vždy bydlelo hodně cizinců a vlastně nikdy nebyla plně podmaněna; Tiberias, Sephoris a menší Kafarnaum; Ježíš zde trávil velkou část své služby a pocházeli odtud i apoštolové; Ostatní Izrael jimi pohrdal - 7,52: »Prorok z Galilee nepovstal«

- Pravděpodobně učinil víc zázraků a Galilejští z Kány se na těšili! Ale byli stále mnohem více otevřeni než Judejci, kteří s Ježíšem vyrostli!

c) V Kafarnaum byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu

- Kafarnaum – Kána = Kafarnaum na břehu Galilejského jezera, hluboko v nížině a Kána zase vysoko v horách, takže králův člověk musel vážit náročnou horskou túru, nějakých 30 km

- Královský služebník = dvořan nebo dokonce "králův příbuzný"; Těžko říct, zda patřil k židovskému společenství, protože jako Herodův úředník by to mezi nimi neměl nijak snadné. Považovali by ho spíše za nepřítele, za kolaboranta. Ano, královský úředník, opouští teplo svého bezpečí, jistoty svého postavení a vydává se na nejistou cestu za kýmsi, o kom zatím jen něco slyšel, nějaké pověsti, nějaké zprávy.

d) … a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který už byl blízek smrti. Ježíš mu odpověděl: "Neuvidíte-li zázraky a znamení, neuvěříte."

- Spíše než výtka, tak je to povzdechnutí určené celému davu, který ho chápal jako rabího, léčitele. Nejen že umí a může a snad i chce někoho uzdravit. Nýbrž že jde něco více. Tuto víru v Ježíše onen dvořan ani lidé okolo neměli. Říkali si možná: "Ježíš může pomoci. Ale kdo to je, to ví Bůh." Ježíši jde o znamení více než o samotný zázrak!

e) Královský služebník mu řekl: "Pane, pojď, než mé dítě umře!" Ježíš mu odpověděl: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel.

- Druhé klíčové slovo a téma Jana je VÍRA = PISTEUO. Původní význam těchto řeckých slov je důvěřovat, spoléhat; důvěra. Také však věrnost, spolehlivost. Později však znamenala také »být o něčem přesvědčen«, »přesvědčení«. Střídá se s obratem »slyšet slovo mé« [43], po př. »slyšet výroky Boží« [47]. Při pronikavějším promýšlení všech těchto výroků je patrno, že jsou tu spojeny dvě stránky pojmu věřit: jednak osobně někomu důvěřovat a na něj spoléhat, jednak být přesvědčen o hodnověrnosti a pravdivosti jistých myšlenek

f) Ještě když byl na cestě, šli mu naproti jeho sluhové a oznámili mu: "Tvůj syn žije." Zeptal se jich, v kterou hodinu se mu začalo dařit lépe. Odpověděli mu: "Včera hodinu po poledni mu přestala horečka." Tu otec poznal, že to bylo právě v tu chvíli, kdy mu Ježíš řekl: "Tvůj syn je živ." A uvěřil on i všichni v jeho domě. - To druhé znamení učinil Ježíš opět v Galileji, kam přišel z Judska.

- A opět znamení přivedlo lidi k víře – na svatbě uvěřili učedníci, nyní královský služebník a celá jeho rodina!


VÝKLAD A APLIKACE

a) Ukazuje, že jeho slova mají autoritu a moc Boží!!!

- Na svatbě Ježíš ukázal, že má autoritu ženicha, mesiáše, který mám být centrem!

- Počátek Jana = 1:1-3 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.

- Kniha počátků - GENESIS = Pro Židy to byl hlavně důkaz moci Božího slova

b) Jaký máme postoj k Božím slovům/Písmu??

- Potřebuješ vyrazit na cestu jako královský služebník = Číst Bibli!

- Kolik času věnuješ Písmu během týdne? Okolo čeho se točí Tvůj život?

- Bible = Boží Slovo = Ježíš Kristus – Jaký postoj máš k Písmu, takový máš i k Ježíši

- Je to pokrm – nehladoví Tvůj Duch? – Příklad se snídaní, kterou nesním, dokud si něco nepřečtu

- Buď kreativní – číst nahlas, číst v přírodě, v kostele, modlit se Písmo, číst s někým,

- Naslouchat Kristovým slovům, i když jim zpočátku nerozumím a jsou mi cizí = Nevzdávat se!

- Písmo samo o sobě má moc měnit naše nitro!! Je v něm stvořitelská moc!

- Bible je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu. + Bible se podobá zlatému dolu, kdo není ochotný kopat, nemá žádnou šanci zbohatnout. Kozorin

- Bible je určena k tomu, aby byla prohovořována! - Jak často mluvíš o písmu se svými přáteli?

- Jakub z Havířova na mé přednášce o Studiu Bible J

- Důvěřovat/poslouchat je