Domů > ŠPEKULOVÁNÍ A KNIHY > Výpisy z knihy Půst od Jentezen Franklina

Výpisy z knihy Půst od Jentezen Franklina

"Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni."

Mt 5,6 Když začnete rozvíjet hlad po hlubších Božích věcech, On vás nasytí...
Hladoví lidé jsou naléhaví lidé. Protlačí se přes zvyky; protlačí se přes rituály - nechtějí odejít hladoví.

Disciplína půstu vás pokoří, připomene vám, že jste zcela na Bohu závislí, a přivede vás zpět k první lásce. Způsobuje, že kořeny vašeho vztahu s Ježíšem rostou do hloubky.

Půst je jako zvětšovací sklo - rozšíří pohled a dovolí vidět detaily, které by jinak zůstaly skryty.

Některé z největších zázraků, průlomů a období modlitby, které jsem kdy zakusil, nepřišly, když jsem se "cítil veden" se modlit a postit. Ve skutečnosti přišly, když jít se modlit bylo to poslední, co se mi chtělo udělat. Ale udělal jsem to a Bůh poctil moji věrnost.


 • To, co je ve vás, ať dobré nebo zlé, vyjde na povrch pouze, když se modlíte a postíte.
 • Mt 6,1-18 - PŮST, DÁVÁNÍ, MODLITBA jsou tři součásti křesťanského života
  • Veřejná odměna půstu Mt 6,4: moudrost a materiální požehnání (Šalamoun 1Kr 3,10-13; Daniel Da 6,1-4), uzdravení (Iz 58,8), závislosti, otroctví včetně sexuální závislost (Mt 17,21), požehnání dětí (Jl 3,1)
  • V šesté kapitole Matouše není napsané jestli, ale když! Pokud máte čas se modlit, tak máte čas se i postit.
 • Ž 42 - Půst přivádí člověka do hlubšího vztahu s Pánem, stanete se překvapivě citlivými na Boží věci
 • Kdo byli požehnáni půstem: Mojžíš dostal desatero, Ester a Židé byli zachráněni; Anna, Juda, Ezdráš, Ninive, Nehemiáš, David
 • Biblické druhy půstu: úplný, běžný (o vodě, případně džusy a bujony), částečný (Da 10 - bez masa, sladkostí, vína)
 • Délka půstu v Písmu: 1, 3, 7, 21, 40 dnů
 • Dr. Birchinger: Půst je královskou cestou k uzdravení pro každého, kdo se ho rozhodne podstoupit, cestou k zotavení a obnově těla, mysli a ducha.
 • Půst údajně zpomaluje stárnutí a může zlomit různé závislosti
 • KRÁL BŘICHO
  • Gn 3,6 - Adam s Evou se projedli z Boží vůle pro své životy
  • Ez 16,49-50 Hřích Sodomy a Gomory: pýcha, hamižnost a sytost chleba
  • Gn 25,34 Ezau prodal prvorozenství za misku jídla
  • Nu 11,4-34 tisíce Izraelců se projedlo ze zaslíbené země, když se přecpali křepelkami
 • PÁR RAD:
  • Půst je nutné spojit s modlitbou a Písmem, ale i samotný půst je nepřetržitou modlitbou
  • Pijte hodně čisté vody
  • První tři dny často bolí hlava kvůli odbourávání toxinů. Někdy je kvůli tomu povlak na jazyku.
  • Na půst nejste nikdy příliš mladí ani staří - prorokyně Anna v osmdesáti letech uctívala Boha v postech a modlitbách
 • PŮST K POVOLÁNÍ DO SLUŽBY:
  • Ř 12,1-2 - Půst, dávání a modlitby jsou obětí, abychom poznali, co je vůle Boží
  • Povolaní Pavla Sk 9,7-9 a Petra Sk 10
  • Jl 3,1 Duch bude vylit potom, co se národ bude postit
  • Jošafat s celým lidem se postili před bojem a nakonec boj trval jeden den a tři další nosili kořist
 • PLÁCÁNÍ MUCH:
  • Pesticidy se musí aplikovat 40 dnů, aby se zničily všechny generace - ďábel/Belzebub znamená pán much neboli démonů. Pokud je chceme definitivně zničit ve své mysli, službě, sboru, tak je potřeba 40 dnů postu a modliteb
 • HLAD PO BOHU
  • "Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni." Mt 5,6 Když začnete rozvíjet hlad po hlubších Božích věcech, On vás nasytí... Hladoví lidé jsou naléhaví lidé. Protlačí se přes zvyky; protlačí se přes rituály - nechtějí odejít hladoví.
  • Disciplína půstu vás pokoří, připomene vám, že jste zcela na Bohu závislí, a přivede vás zpět k první lásce. Způsobuje, že kořeny vašeho vztahu s Ježíšem rostou do hloubky.
  • Půst je jako zvětšovací sklo - rozšíří pohled a dovolí vidět detaily, které by jinak zůstaly skryty.
  • Joan ze sboru Free Chapel: Můj manžel přijal výzvu jedenadvacetidenního půstu, ačkoliv ještě nebyl spasen. Po čtrnácti dnech půstu se vzbudil v noci s pláčem. Hned ráno dal svůj život Bohu a ještě ten den večer byl pokřtěn Duchem svatým…
  • Pokud by Ježíš mohl bez půstu přijmout to, co potřeboval k zahájení své služby, nepostil by se. Ale on se postil a ve svém půstu za nás pokračuje celých uplynulých dva tisíce let (Mt 26,29)
 • PŮST - ZÁRMUTEK - RADOST
  • Půst je v Písmu často spojený se smutkem (Mt 9,14), ale Mesiáš přijde potěšit všechny truchlící, pozvednout truchlící na Sionu, dát jim místo popela na hlavu čelenku, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha beznaděje. (Iz 61,2) Půst mění truchlení ve veselí a beznaděj ve chválu!
 • PŮST A VÍRA
  • Víra nikdy ve špatné situaci neřekne: "Zůstanu tady prostě sedět a umřu. Je po všem." Víra se nikdy neutápí v sebelítosti, když se ocitne na poušti a všechno kolem ní vysychá. Vírou chodíte, Nestojíte na místě, abyste se utápěli ve svém trápení. Když se dostanete na poušť, nezastavujete se. Jdete dál, dopředu, i kdybyste se měli každým krokem posouvat jenom o centimetr. Když se dostanete do bitev, musíte pořád říkat: "Jdu dál!"
  • Židům 11:6  Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.
  • Mt 17,20 Víra jako zrnko hořčice a takový duch vyjde jen modlitbou a půstem
   • Hořčičné semínko je 400x menší než fazole, ale z fazole vyroste jen keřík, zatímco hořčice je strom, který je trvalka, který každý rok zapustí hlubší kořeny, takže ho možná zlomíte ale on další rok zase vyroste = VYTRVALOST
   • Na velký problém nepotřebujete velkou víru, ale maličkou, protože klíčem není velikost naší víry, ale jak veliký je Bůh
  • Kornelius (věřící pohan) usilovně hledal Boha v půstu (Sk 10,30), když dorazil anděl a pak přišel Petr a nakonec Duch svatý, což otevřelo misii mezi pohany!
 • PŮST A BOŽÍ PRIORITY
  • Ano, měli byste se postit za konkrétním účelem. Nicméně věřím, že když člověk pokračuje v delším půstu, stane se skutečným voláním jeho srdce: "Více Tebe, Bože, a méně mne." Když Jej dáte na první místo, všechno ostatní bude přidáno.
  • Podle Božích principů prvotin to, co dáte na první místo, pak vládne všemu ostatnímu. Když dáte na první místo věci vašeho ducha, pak sloužíte věcem Ducha svatého více než touhám vašeho těla. V důsledku toho pak budou vaše mysl, vůle, emoce a také vaše fyzické tělo v souladu s vedením Ducha (Ř 8,13; Ř 8,27-28)
  • Napřed se smiř - Matouš 5:22-26 Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře. = Půst dovoluje Duchu svatému, aby vstoupil dovnitř a mohl vynášet věci na povrch, které se potřebují dostat z vašeho ducha ven. (Mt 23,25-26)
  • Lukáš 21:34  Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí
  • Trám v oku (Mt 7,1-5) a laskavé napravování (Ga 6,1-3)
  • První láska - Když jsi nemocný touhou po první lásce k Bohu, půst je snadný. Když se postíte, všechno se zpomalí. Dny se zdají být delší. Noci se zdají být delší, ale v tichu hledání naleznete Toho, po kom vaše srdce touží.
 • PŮST ZA MLADOU GENERACI
  • Ezd 8,21-23.31 Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, bychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky a i pro všechen svůj majetek přímou cestu. Ostýchal jsem se totiž žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli; řekli jsme králi: "Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal… Dvanáctý den prvního měsíce jsme se vydali od řeky Ahavy na cestu do Jeruzaléma a ruka našeho Boha byla nad námi. Vysvobozovala nás z rukou nepřátel a těch, kteří nám, na cestě strojili úklady.
  • Mladí jsou tak obeznámeni s hříchem, když vidí neslušnou špínu, pouze se zachichotají, místo aby se červenali a odvrátili pryč.
  • Jer 6,15-16 Zastyděli se, že páchali ohavnosti? Ne, ti se nestydí, neznají zahanbení. Proto padnou s padajícími, klopýtnou v čase, kdy je budu trestat, praví Hospodin."
  • Jk 4,6-11 Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.´ Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře! Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal. Pokořte se před Pánem, a on vás povýší. Bratří, nesnižujte jeden druhého.
  • Je čas aby rodiče jako Ezdráš povstali, postili se, hledali správnou Boží cestu a prosili za ochranu pro tuto generaci.
  • Když se postíte, pokládáte duchovní základy, které neovlivní jenom váš život, ale budou mít vliv také na henerace, které přijdou po vás.
   • Izajáš 58:11-12 Tehdy tě Hospodin stále povede, nasytí tvou duši i v zemi vyprahlé a tvým kostem dodá na síle. Budeš se podobat zavlažené zahradě, budeš jako pramen, jehož voda nevyschne. Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutiny; základy minulých pokolení znovu vystavíš. Budou tě nazývat stavitelem zbořenin a obnovitelem cest, aby se dalo žít.
 • OSTRÁ ČEPEL
  • Ef 6,10-17 Když jsi vojákem, musíš zůstat ve formě. Musíš být bdělý, zdravý a připravený. Půst a modlitba brousí čepel Božího meče, jímž je Boží slovo. Časy jídel se stávají chvílemi studia.
  • 2 Par 7:14-15  Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano, mé oči budou otevřené a mé uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa.
  • Některé z největších zázraků, průlomů a období modlitby, které jsem kdy zakusil, nepřišly, když jsem se "cítil veden" se modlit a postit. Ve skutečnosti přišly, když jít se modlit bylo to poslední, co se mi chtělo udělat. Ale udělal jsem to a Bůh poctil moji věrnost.
  • Půst je nezbytným nástrojem posvěcení, odtržení se od světa a přiblížení k Bohu. Půst vám umožní přefiltrovat váš život a oddělit se, abyste mohli hledat Pána. 3.M 11,44